• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

سایت الگویی تغذیه باغات هسته دار و دانه دار در منطقه رزن استان همدان

سایت الگویی تغذیه باغات هسته دار و دانه دار تحت نظارت شرکت سبزپویان در سطح بیش از ۱۲۰ هکتار در ارقام مختلف در منطقه رزن استان همدان از سال قبل در حال اجرا می باشد. گزارشات کاملی از مراحل اجرای طرح و گذر موفق از تنش شدید سرمای هفته اول اردیبهشت در همین کانال توسط کارشناسان محترم منطقه ارایه گشت. در تاریخ ۲۶ خرداد ماه آقای دکتر غیبی به همراه کارشناسان منطقه از باغ و ارقام مختلف بازدید کردند و مقایسه ای در این زمان بین شاهد و تیمار انجام دادند. بدیهی است که نتیجه کامل در زمان برداشت و مقایسه تمام فاکتورهای کمی و کیفی قابل استناد خواهد بود و توجه به این نکته که این باغ در سال اول اجرای طرح می باشد ضروری است.

در گزارش زیر مقایسه تمام ارقام به تفکیک آورده شده است.

189-4 گلابی رقم بیروتی باغ تیمار 189-4 گلابی رقم بیروتی باغ تیمار 189-2 گلابی رقم بیروتی باغ تیمار 189-1 گلابی رقم بیروتی پایه کویینز
 گلابی رقم بیروتی باغ تیمار گلابی رقم بیروتی باغ تیمار  گلابی رقم بیروتی باغ تیمار   گلابی رقم بیروتی پایه کویینز
189-8باغ سیب رقم گالا باغ تیمار 189-7 آلبالو باغ شاهد 189-6 آلبالو باغ تیمار 189-5 آلبالو باغ تیمار
باغ سیب رقم گالا باغ تیمار  آلبالو باغ شاهد

 آلبالو باغ تیمار

 آلبالو باغ تیمار

  189-11 باغ آلو رقم استنلی یاغ تیمار

189-10 باغ سیب رقم گلاب باغ تیمار

189-9 باغ سیب رقک گالا باغ شاهد

 باغ آلو رقم استنلی یاغ تیمار

 باغ سیب رقم گلاب باغ تیمار

 باغ سیب رقک گالا باغ شاهد