گزارش سایت الگویی تغذیه باغ سیب شهرستان مهاباد

گزارش سایت الگویی تغذیه باغ سیب جناب محیدی بخش برهان شهرستان مهاباد که تحت پوشش شرکت سبز پویان هستند.

191-2 191-1