برنامه تغذیه

 

جداول تغذیه برای محصولات مختلف با توجه به شرایط رشد فیزیولوژی گیاه و عوامل محدود کننده تولید از جمله تنش های محیطی تهیه شده است.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون برنامه های تغذیه با شماره های 32236381،32236382-071 تماس حاصل نمایید.